รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 09 พ.ย. 63 เวลา 07:30   ถึงวันที่   09 พ.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63110045 วันที่เวลา 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:45
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
สถานที่ไป รร.เดอะเบอร์คลีย์ ประตูน้ำ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางพรรณี เขียวมรกต โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===