สอบถามรายการจอง

สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
อนุมัติใบจอง66020183สนธ.1นก8054 รถตู้จากวันที่: 27 ก.พ. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 01 มี.ค. 66 (17:00)
สนธ. แสดง
ยกเลิกใบจอง66010196สนธ.ฮย 2052 รถตู้จากวันที่: 01 มี.ค. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 31 มี.ค. 66 (17:00)
เวียนรับ-ส่งน.ศ.และผู้มาติดต่อ ร.พ. แสดง
รับคืนรถแล้วใบจอง66020228วชม.ฮว8137 รถตู้จากวันที่: 01 มี.ค. 66 (08:15)
ถึงวันที่: 01 มี.ค. 66 (16:00)
แนะแนว แสดง
อนุมัติใบจอง66020238สนธ.ฮว 8796 รถฮุนไดจากวันที่: 01 มี.ค. 66 (08:30)
ถึงวันที่: 01 มี.ค. 66 (12:00)
ส่งเอกสารสภาวิชาการ แสดง
อนุมัติใบจอง66020236สนธ.1นก 8056 รถตู้จากวันที่: 01 มี.ค. 66 (10:00)
ถึงวันที่: 01 มี.ค. 66 (16:00)
ประชุม แสดง
ยกเลิกใบจอง66020231สนธ.ฮว 8796 รถฮุนไดจากวันที่: 01 มี.ค. 66 (13:00)
ถึงวันที่: 01 มี.ค. 66 (17:00)
ประชุม แสดง
อนุมัติใบจอง66020241สนธ.ฮว 8796 รถฮุนไดจากวันที่: 01 มี.ค. 66 (13:30)
ถึงวันที่: 01 มี.ค. 66 (14:30)
ส่งเอกสาร แสดง
อนุมัติใบจอง66020168สนธ.ฮร 8097 รถกระบะจากวันที่: 01 มี.ค. 66 (14:00)
ถึงวันที่: 01 มี.ค. 66 (16:00)
ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แสดง
รับคืนรถแล้วใบจอง66030008วชม.3กฮ1092 รถกระบะจากวันที่: 02 มี.ค. 66 (08:00)
ถึงวันที่: 02 มี.ค. 66 (12:00)
ส่งเอกสาร สนธ. แสดง
อนุมัติใบจอง66030007สนธ.1นก 8056 รถตู้จากวันที่: 02 มี.ค. 66 (08:45)
ถึงวันที่: 02 มี.ค. 66 (12:00)
ส่งผู้บริหารประชุม แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 239 รายการ