รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 04 พ.ย. 63 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 พ.ย. 63 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV63110028 วันที่เวลา 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:19
จองใช้รถเพื่อ นำเช็คเข้าธนาคาร
สถานที่ไป กรุงไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางกรรธิมา โต่นวุฒิ โทรศัพท์ติดต่อ 3929
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===