รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 04 พ.ย. 63 เวลา 09:40   ถึงวันที่   04 พ.ย. 63 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV63110019 วันที่เวลา 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:53
จองใช้รถเพื่อ ประชุมบริหารวิชาการ
สถานที่ไป อาคารนวมินทร์ 1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายยุทธศาสตร์ จำนวนผู้โดยสาร 7
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายชัชพัชร์ ภาชนะทิพย์
ผู้ขอใช้ นางบุษบง นครกัณฑ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===