รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

รถตู้, Hyundai, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 10 พ.ย. 63 เวลา 11:30   ถึงวันที่   10 พ.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63110018 วันที่เวลา 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:10
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
สถานที่ไป บ.ดี้ตาร์ สเปเชียลทูลส์ จำกัด จังหวัด ปทุมธานี
ใช้สำหรับแผนก ผู้บริหาร จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายเอกรัตน์ พัดฉิม
ผู้ขอใช้ นางพรรณี เขียวมรกต โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===