รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 09 พ.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 พ.ย. 63 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง REV63110016 วันที่เวลา 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:11
จองใช้รถเพื่อ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเมือง
สถานที่ไป เทศบาลบางกระดี่ จังหวัด ปทุมธานี
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 10
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายธง ทองดอนคำ
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม วพม.

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===