รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

รถตู้, Hyundai, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 02 พ.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ย. 63 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV63120085 วันที่เวลา 15 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00
จองใช้รถเพื่อ ต่อทะเบียน
สถานที่ไป ขนส่งสวนผัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายเอกรัตน์ พัดฉิม
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===