รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 22 ต.ค. 63 เวลา 15:00   ถึงวันที่   22 ต.ค. 63 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง REV63120027 วันที่เวลา 03 ธันวาคม 2563 เวลา 11:28
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมการเงิน
สถานที่ไป ธ.กรุงไทย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายชัชพัชร์ ภาชนะทิพย์
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===