รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 30 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ต.ค. 63 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง REV63120013 วันที่เวลา 02 ธันวาคม 2563 เวลา 08:56
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่ง บุคลากร นักศึกษา
สถานที่ไป วชม.ร.พ.วชิระ คณะพยาบาลเกื้อการุณย์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 10
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายชัชพัชร์ ภาชนะทิพย์
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===