รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 25 พ.ย. 63 เวลา 12:10   ถึงวันที่   25 พ.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63120010 วันที่เวลา 01 ธันวาคม 2563 เวลา 15:23
จองใช้รถเพื่อ ผู้บริหารประชุม
สถานที่ไป ม.ธรรมศาสตร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวนผู้โดยสาร 10
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายชัชพัชร์ ภาชนะทิพย์
ผู้ขอใช้ นางกรรธิมา โต่นวุฒิ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===