รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก8054 รถตู้

รถตู้ สำหรับผู้บริหาร,VIP, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 26 ต.ค. 63 เวลา 10:45   ถึงวันที่   26 ต.ค. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63120001 วันที่เวลา 01 ธันวาคม 2563 เวลา 08:31
จองใช้รถเพื่อ ผู้บริหารประชุม
สถานที่ไป คณะแพทย์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===