รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 27 พ.ย. 63 เวลา 10:00   ถึงวันที่   27 พ.ย. 63 เวลา 11:00

เลขที่ใบจอง REV63110208 วันที่เวลา 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:56
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมและขนของงานเปิดรั่วมหาวิทยาลัย
สถานที่ไป ธนาคารกรุงไทย และคณะแพทย์ฯ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 2
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายธง ทองดอนคำ
ผู้ขอใช้ นางสาวชริษา สิทธินันทน์ โทรศัพท์ติดต่อ 3846
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===