รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 29 ต.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ต.ค. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63100022 วันที่เวลา 29 ตุลาคม 2563 เวลา 11:18
จองใช้รถเพื่อ ไปงานสวดอภิธรรมศพ
สถานที่ไป วัดส้มเกลี้ยง จังหวัด นนทบุรี
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 10
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายชัชพัชร์ ภาชนะทิพย์
ผู้ขอใช้ นายสิทธิเดช จิตต์รัก โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===