รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 25 พ.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 พ.ย. 63 เวลา 17:00

เลขที่ใบจอง REV63110188 วันที่เวลา 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:38
จองใช้รถเพื่อ รับส่งบุคคลากร นักศึกษา
สถานที่ไป วชม. ร.พ.วชิระ คณะพยาบาลเกื้อการุณย์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 10
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายชัชพัชร์ ภาชนะทิพย์
ผู้ขอใช้ นายชัชพัชร์ ภาชนะทิพย์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===