รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 26 พ.ย. 63 เวลา 16:00   ถึงวันที่   26 พ.ย. 63 เวลา 19:00

เลขที่ใบจอง REV63110186 วันที่เวลา 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:04
จองใช้รถเพื่อ พิธีลงนาม MoU
สถานที่ไป อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 10
รายชื่อผู้โดยสาร นักศึกษคณะวิทยาศาสตร์
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายธง ทองดอนคำ
ผู้ขอใช้ นางสาวจีรนันท์ เปลี่ยนวงค์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===