รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 25 พ.ย. 63 เวลา 15:00   ถึงวันที่   25 พ.ย. 63 เวลา 16:30

เลขที่ใบจอง REV63110160 วันที่เวลา 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:40
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัย
สถานที่ไป ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายธง ทองดอนคำ
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์ โทรศัพท์ติดต่อ 0984285681
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===