รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 28 ต.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 ต.ค. 63 เวลา 14:30

เลขที่ใบจอง REV63100017 วันที่เวลา 28 ตุลาคม 2563 เวลา 16:13
จองใช้รถเพื่อ ซื้อเอกสารและอุปกรณ์การประชุม
สถานที่ไป แม็คโคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายยุทธศาสตร์ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางสาวบุษบง โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===