รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 09 พ.ย. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 พ.ย. 63 เวลา 14:30

เลขที่ใบจอง REV63110081 วันที่เวลา 09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:27
จองใช้รถเพื่อ ติดราชการที่ธนาคารกรุงไทยข้าวเสนและสามเสน13
สถานที่ไป ธนาคารกรุงไทยแและสามเสน 13 ตำบล ที่อยู่: 76 ถนนข้าวสาร แขวง ตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 อำเภอ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร นายปริวรัติ
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ น.ส.ธัญญารัตน์ นาคสอาด โทรศัพท์ติดต่อ 3863
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===