รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 06 พ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   06 พ.ย. 63 เวลา 14:00

เลขที่ใบจอง REV63110056 วันที่เวลา 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:40
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสารสภามหาวิทยาลัย
สถานที่ไป กทม 1 / สกอ. / พระราม 4 / ปณ.ดุสิต / เมืองทองธานี / ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางกรรธิมา โต่นวุฒิ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===