รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 05 พ.ย. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 พ.ย. 63 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV63110054 วันที่เวลา 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:58
จองใช้รถเพื่อ ประชุม หัวหน้าหน่วยงาน กทม.
สถานที่ไป กทม1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายชัชพัชร์ ภาชนะทิพย์
ผู้ขอใช้ นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===