รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 27 ต.ค. 63 เวลา 14:00   ถึงวันที่   27 ต.ค. 63 เวลา 15:00

เลขที่ใบจอง REV63100012 วันที่เวลา 27 ตุลาคม 2563 เวลา 11:03
จองใช้รถเพื่อ รับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
สถานที่ไป บ้านอินคำ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายธง ทองดอนคำ
ผู้ขอใช้ นางสาวชริษา สิทธินันทน์ โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===