รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 05 พ.ย. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 พ.ย. 63 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV63110047 วันที่เวลา 04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:25
จองใช้รถเพื่อ รับเอกสารจากนายกสภามหาวิทยาลัย และจ่ายค่าไปรษณีย์
สถานที่ไป ปณ.ดุสิต / ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายธง ทองดอนคำ
ผู้ขอใช้ นางกรรธิมา โต่นวุฒิ โทรศัพท์ติดต่อ 3929
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===