สถานะ เลขที่ใบจอง ทะเบียน วันที่ใช้รถ จองใช้รถเพื่อ
ยกเลิกREV63110221สนธ.1นก8054 รถตู้จากวันที่: 03 ธ.ค. 63 (07:00)
ถึงวันที่: 03 ธ.ค. 63 (17:00)
ประชุม แสดง
รับคืนรถแล้วREV63110217สนธ.1นก 8056 รถตู้จากวันที่: 03 ธ.ค. 63 (07:00)
ถึงวันที่: 03 ธ.ค. 63 (18:00)
รับส่งบุคคลากร นักศึกษา แสดง
รับคืนรถแล้วREV63110225สนธ.ฮย 2052 รถตู้จากวันที่: 03 ธ.ค. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 03 ธ.ค. 63 (12:00)
ประชุมหัวหน้าหน่วยงาน แสดง
ยกเลิกREV63110204สนธ.ฮย 2052 รถตู้จากวันที่: 03 ธ.ค. 63 (08:00)
ถึงวันที่: 03 ธ.ค. 63 (16:00)
รับส่งบุคคลากร นักศึกษา แสดง
ยกเลิกREV63120022สนธ.ฮร 8097 รถกระบะจากวันที่: 03 ธ.ค. 63 (09:00)
ถึงวันที่: 03 ธ.ค. 63 (12:00)
จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม (มหานคร 8) แสดง
รับคืนรถแล้วREV63120024สนธ.ฮร 8097 รถกระบะจากวันที่: 03 ธ.ค. 63 (09:00)
ถึงวันที่: 03 ธ.ค. 63 (12:00)
จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม (มหานคร 8) แสดง
รับคืนรถแล้วREV63120025สนธ.ฮว 8796 รถฮุนไดจากวันที่: 03 ธ.ค. 63 (10:20)
ถึงวันที่: 03 ธ.ค. 63 (12:00)
จ่ายค่าสาธารณูปโภค แสดง
รับคืนรถแล้วREV63120017สนธ.ฮย 2052 รถตู้จากวันที่: 03 ธ.ค. 63 (13:30)
ถึงวันที่: 03 ธ.ค. 63 (16:00)
ส่งเอกสาร ประธานคณะอนุกรรมการด้านงบประมาณ แสดง
รับคืนรถแล้วREV63120029สนธ.ฮร 8097 รถกระบะจากวันที่: 03 ธ.ค. 63 (14:05)
ถึงวันที่: 03 ธ.ค. 63 (14:30)
ส่งพระพุทธรูป แสดง
รับคืนรถแล้วREV63110215สนธ.ฮร 8097 รถกระบะจากวันที่: 03 ธ.ค. 63 (15:00)
ถึงวันที่: 03 ธ.ค. 63 (16:30)
ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แสดง
ค้นเจอทั้งหมด 9,545 รายการ