รายละเอียดการจอง

สนธ.1นก 8056 รถตู้

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง ใบจอง66080220 วันที่เวลา 28 สิงหาคม 2566 เวลา 15:10
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมเสวนา/อภิปรายกลุ่ม หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร 11)
สถานที่ไป โรงแรมโกลเดนทิวลิป จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายเอกรัตน์ พัดฉิม
ผู้ขอใช้ สนธ.นายประจักษ์ สุขสองห้อง โทรศัพท์ติดต่อ 089 9207328
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===