รายละเอียดการจอง

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

รถกระบะ, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง ใบจอง66080192 วันที่เวลา 24 สิงหาคม 2566 เวลา 15:08
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
สถานที่ไป ธ.กรุงไทย สาขาศรีย่าน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ สนธ.นายธง ทองดอนคำ
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์ โทรศัพท์ติดต่อ 0984285681
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===