ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ05/10/2565 เวลา 15:02:00
วันที่ใช้รถ 31 ต.ค. 65 เวลา 14:00   ถึงวันที่   31 ต.ค. 65 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ สนธ.นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร
รายละเอียด

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

อนุมัติ07/09/2565 เวลา 07:47:57
วันที่ใช้รถ 31 ต.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 พ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ เวียนรับ-ส่งน.ศ.และผู้มาติดต่อ ร.พ.
รายละเอียด

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ29/09/2565 เวลา 14:33:17
วันที่ใช้รถ 29 ต.ค. 65 เวลา 06:30   ถึงวันที่   30 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนารีรัตน์ ทองทรัพย์   สำหรับแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จองใช้รถเพื่อ รับ - ส่ง วิทยากร และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงาน รุ่นที่ 1
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ05/10/2565 เวลา 15:02:24
วันที่ใช้รถ 28 ต.ค. 65 เวลา 14:00   ถึงวันที่   28 ต.ค. 65 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร
รายละเอียด

พวช.41-6444

อนุมัติ29/08/2565 เวลา 09:20:13
วันที่ใช้รถ 28 ต.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสาธกา ทองประเสริฐ   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่ง ผู้เข้าศึกษาอบรมและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ณ โรงแรมเอเซีย ไป อาคารวชิรานุสรณ์(ตึกเหลือง) (หลักสูตรผู้นำเมือง รุ่น 7)
รายละเอียด

พวช.41-6445

อนุมัติ29/08/2565 เวลา 09:20:02
วันที่ใช้รถ 28 ต.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสาธกา ทองประเสริฐ   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่ง ผู้เข้าศึกษาอบรมและเจ้าหน้าที่หลักสูตร ณ โรงแรมเอเซีย ไป อาคารวชิรานุสรณ์(ตึกเหลือง) (หลักสูตรผู้นำเมือง รุ่น 7)
รายละเอียด

สนธ.1นก8054 รถตู้

อนุมัติ29/09/2565 เวลา 14:34:07
วันที่ใช้รถ 28 ต.ค. 65 เวลา 06:30   ถึงวันที่   30 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนารีรัตน์ ทองทรัพย์   สำหรับแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จองใช้รถเพื่อ รับ - ส่ง วิทยากร ดำเนินการจัดโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงาน รุ่นที่ 1
รายละเอียด

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

อนุมัติ28/09/2565 เวลา 10:34:23
วันที่ใช้รถ 28 ต.ค. 65 เวลา 06:30   ถึงวันที่   30 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนารีรัตน์ ทองทรัพย์   สำหรับแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จองใช้รถเพื่อ รับ - ส่ง ผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงาน รุ่นที่ 1
รายละเอียด

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ05/10/2565 เวลา 15:01:11
วันที่ใช้รถ 28 ต.ค. 65 เวลา 06:30   ถึงวันที่   28 ต.ค. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายประจักษ์ สุขสองห้อง   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่ง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ไปโรงแรมเอเชีย (หลักสูตรผู้นำเมือง 7)
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ05/10/2565 เวลา 15:03:16
วันที่ใช้รถ 27 ต.ค. 65 เวลา 14:00   ถึงวันที่   27 ต.ค. 65 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ สนธ.นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสาร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 82 รายการ