ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

อนุมัติ23/11/2565 เวลา 08:29:45
วันที่ใช้รถ 30 พ.ย. 65 เวลา 14:00   ถึงวันที่   30 พ.ย. 65 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์   สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ28/11/2565 เวลา 07:34:18
วันที่ใช้รถ 30 พ.ย. 65 เวลา 13:30   ถึงวันที่   30 พ.ย. 65 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ขนน้ำดื่ม
รายละเอียด

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ25/11/2565 เวลา 13:12:32
วันที่ใช้รถ 30 พ.ย. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   30 พ.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ น.ส.สโรชา ราย   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่งผู้บริหารงานดุสิตโมเดล
รายละเอียด

สนธ.1นก8054 รถตู้

อนุมัติ22/11/2565 เวลา 15:02:45
วันที่ใช้รถ 30 พ.ย. 65 เวลา 06:00   ถึงวันที่   30 พ.ย. 65 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชุดาพา บรรเด็จ   สำหรับแผนก ฝ่ายยุทธศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่ง กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน
รายละเอียด

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

อนุมัติ23/11/2565 เวลา 08:29:56
วันที่ใช้รถ 29 พ.ย. 65 เวลา 14:00   ถึงวันที่   29 พ.ย. 65 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นายกัญฐณจักพ์ เกียรติภูวฉัตร์   สำหรับแผนก ฝ่ายการคลัง
จองใช้รถเพื่อ ทำธุรกรรมทางการเงินของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รายละเอียด

สนธ.ฮร 8097 รถกระบะ

อนุมัติ22/11/2565 เวลา 14:58:27
วันที่ใช้รถ 29 พ.ย. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   29 พ.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ วทส.นายปิยะมิตร ศรีหนองโปร่ง   สำหรับแผนก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ขนเสื้อแจ็คเก็ตสโมสรนักศึกษา
รายละเอียด

สนธ.1นก8054 รถตู้

อนุมัติ28/11/2565 เวลา 13:51:41
วันที่ใช้รถ 29 พ.ย. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   29 พ.ย. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ น.ส.วิไลพร ชมชื่น   สำหรับแผนก ฝ่ายวิชาการ
จองใช้รถเพื่อ ไปส่งเอกสาร
รายละเอียด

วชม.3กฮ1092 รถกระบะ

อนุมัติ28/11/2565 เวลา 22:05:07
วันที่ใช้รถ 29 พ.ย. 65 เวลา 11:00   ถึงวันที่   29 พ.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ วชม.นางสาวชัญญารัตน์ ชนะชัย   สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
รายละเอียด

สนธ.1นก8054 รถตู้

อนุมัติ29/11/2565 เวลา 10:16:10
วันที่ใช้รถ 29 พ.ย. 65 เวลา 10:30   ถึงวันที่   29 พ.ย. 65 เวลา 11:30
ผู้ขอใช้ นางสาวรัชดาพร ธรรมไหว   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งเอกสารราชการ
รายละเอียด

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

อนุมัติ28/11/2565 เวลา 13:51:17
วันที่ใช้รถ 29 พ.ย. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   29 พ.ย. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางจรีวรรณ ตรีพัฒน์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ส่งหนังสือ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 131 รายการ