ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

วชม.ฮว8137 รถตู้

Open12/06/2567 เวลา 17:51:26
วันที่ใช้รถ 29 มิ.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 มิ.ย. 67 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ วพม.นางสาวสิริกาญจน์ ยอดเครือ   สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนามหานคร
จองใช้รถเพื่อ พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน
รายละเอียด

สนธ.1นก8054 รถตู้

อนุมัติ29/05/2567 เวลา 07:13:58
วันที่ใช้รถ 29 มิ.ย. 67 เวลา 06:30   ถึงวันที่   30 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชนิษฐา สาลี   สำหรับแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จองใช้รถเพื่อ รับ - ส่ง ผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาหัวหน้าต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
รายละเอียด

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ29/05/2567 เวลา 07:14:09
วันที่ใช้รถ 29 มิ.ย. 67 เวลา 06:30   ถึงวันที่   30 มิ.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชนิษฐา สาลี   สำหรับแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จองใช้รถเพื่อ รับ - ส่ง วิทยากร และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการโครงการพัฒนาหัวหน้าต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
รายละเอียด

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ30/05/2567 เวลา 14:19:54
วันที่ใช้รถ 28 มิ.ย. 67 เวลา 16:00   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 67 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ เวียนรับ-ส่งน.ศ.และบุคลากร
รายละเอียด

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

อนุมัติ30/05/2567 เวลา 14:18:19
วันที่ใช้รถ 28 มิ.ย. 67 เวลา 16:00   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 67 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ เวียนรับ-ส่งน.ศ.และบุคลากร
รายละเอียด

วชม.ฮว8137 รถตู้

อนุมัติ12/06/2567 เวลา 17:57:18
วันที่ใช้รถ 28 มิ.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 67 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ วชม.นางสาวราวรรณ เกตุพงษ์   สำหรับแผนก วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีน
รายละเอียด

สนธ.1นก8054 รถตู้

อนุมัติ31/05/2567 เวลา 08:20:39
วันที่ใช้รถ 28 มิ.ย. 67 เวลา 10:00   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายปิยภูมิ เลอธนกุล   สำหรับแผนก สำนักงานอธิการบดี
จองใช้รถเพื่อ เดินทางไปยังสถานที่อบรม มหานคร 12
รายละเอียด

สนธ.ฮว 8796 รถฮุนได

อนุมัติ31/05/2567 เวลา 08:20:50
วันที่ใช้รถ 28 มิ.ย. 67 เวลา 07:30   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 67 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นายปิยภูมิ เลอธนกุล   สำหรับแผนก สำนักงานอธิการบดี
จองใช้รถเพื่อ เดินทางไปยังสถานที่อบรม มหานคร 12
รายละเอียด

สนธ.1นก 8056 รถตู้

อนุมัติ30/05/2567 เวลา 14:20:56
วันที่ใช้รถ 28 มิ.ย. 67 เวลา 06:00   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 67 เวลา 09:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ เวียนรับ-ส่งน.ศ.และบุคลากร
รายละเอียด

สนธ.ฮย 2052 รถตู้

อนุมัติ30/05/2567 เวลา 14:19:09
วันที่ใช้รถ 28 มิ.ย. 67 เวลา 06:00   ถึงวันที่   28 มิ.ย. 67 เวลา 09:00
ผู้ขอใช้ สนธ.นางกนกลักษณ์ วิลเลียมส์   สำหรับแผนก ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ เวียนรับ-ส่งน.ศ.และบุคลากร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 210 รายการ